Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

  1. HİZMET VEREN
    FİKİR İŞLER DİJİTAL REKLAM AJANSI / VURAL KORAY MAYDA
    İsmet Kaptan Mahallesi 1362 Sokak No: 45 Kat: 3 No:302 Konak - İZMİR
    KORDON Vergi Dairesi / 22928102512 Vergi Numarası
  2. HİZMET ALAN
    www.fikirisler.com ve www.websektoru.com üzerinden iletişim formu doldurularak tarafımıza sipariş veren ve bu hizmetler için bizlerden hizmet alarak danışmanlık isteyen tüm hizmet alanlardır. Kısacası bu formu dolduran herkes hizmet alan kişi olarak kabul edilir. Aksi halde sözleşme okunup onaylanmaz ise form tarafımıza zaten iletimeyecektir.

2.ÜRÜN/HİZMET ÖZELLİKLERİ VE TESLİMAT

HİZMET ALAN kayıt sırasında vermiş olduğu bilgiler ile işletmesi’nin ve/veya mekanı'nın bilgilerinin Web Sektörü Firma Kaydı, Google Arama Kaydı, Google Harita Kaydı, Google İşletme Kaydı, Yandex Harita Kaydı, Yandex Navigasyon Kaydı, Yandex İş Rehberi Kaydı, iPhone / iPad Harita Kaydı, Akıllı Telefon Harita Kaydı, Google Web Sitesi ve Google Mobil Site için güncelleme hizmetlerinin verilmesini kapsamaktadır. Hizmetler ile ilgili HİZMET ALAN’a herhangi bir ürün veya iş teslimi gerçekleştirilmeyecektir. Tüm hizmet dijital ortamda tamamlanır ve hizmet alana telefonda bilgi verilecektir. Verilecek hizmet adımının hizmet ödemesi Hizmet Alan tarafından gerçekleştirilmemiş ise hiç bir hizmete başlanılmayacaktır.

Paketler içerisinde hizmet eksikliği yada harita kabul edilmeme gibi olasılıklarda Fikir İşler hiç bir şekilde sorumlulu tutulamaz. Tüm paketler içerisinde ki hizmetlerin kayıt edilmesi bazı durumlarda eksik kalabilir. Bu ve bunun gibi durumlarda eksik kalınan hizmet, harita veri tabanına kayıt edilemeyecek durumda ise sistem otomatik olarak kayıt işlemini gerçekleştirmeye bilir, bu tarz sorunlarda Fikir İşler hiç bir şekilde sorumlu tutulamadığı gibi ücret iadeside gerçekleştirmez. Bu konularda ilgili harita uygulaması sorumludur.

Premium Paket içeriğinde harita kayıt işlemi dışında ücretsiz olan Google Business web sayfasıda sunulmaktadır. Bu web sayfası hizmet içerisinde Alan Adı (ve Web Alanı (Hosting) verilmemektedir. Hizmet Google tarafından kullanıcılarına sunmuş olduğu ücretsiz bir sistemdir. Web sayfanızda oluşacak olan hatalı bilgilerden ve yasal olmayan içeriklerden Fikir İşler sorumlu tutulamaz. Google bu hizmeti dilediği zaman sonlandırabilir.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme’nin konusu; HİZMET ALAN’ın HİZMET VEREN’in www.fikirisler.com ve www.websektoru.com web sitesinden elektronik ortamda satın alınan, işbu Sözleşme’de bahsi geçen niteliklere haiz hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. HİZMET ALAN, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ile satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve taahhüt eder.

4. KAPSAM

İşbu sözleşme ile HİZMET VEREN ve HİZMET ALAN arasında HİZMET VEREN’in HİZMET ALAN’dan belirli işyeri bilgilerini (işletme adı veya firma unvanı, adres, telefon, e-posta, internet adresi, firma logosu) tarafımıza iletilmiş olan kayıt formu ile online olarak elde edeceği ve HİZMET VEREN’in söz konusu bu içeriği Google My Business, Google Maps, Yandex Harita ve Apple Maps kayıtlarını gerçekleştirmek satın alınmış pakete göre hizmet alana sunmak ve sözleşme süresi boyunca HİZMET ALAN tarafından istenen iş yeri bilgileri değişikliklerini extra hizmet bedeli ile yapılması konusunda hususlarında mutabık kalmıştır. Yapılan kayıt hizmeti dışında extra ücretler hizmet alandan tahsis edilebilir.

5. GİZLİLİK

5.1 Sözleşme konusu kapsamında yapılması planlanan iş ilişkisi veya proje ile ya da taraflardan birinin işleri ile ilgili yazılı veya sözlü olarak, iş ilişkisi içinde işi gereği olsun ya da olmasın öğrendiği yazılı, sözlü, elektronik tüm veri ve bilgiler, tarafların müşterilerine, tedarikçilerine, gerekse iş ilişkisi içinde olunan diğer kişi ve kurumlara, ya da ortaklarına, hissedarlarına, yönetim kurulu üyelerine, personeline, iştiraklerine ait yazılı, sözlü, elektronik ortamda ya da benzeri herhangi bir şekilde aktarılmış, paylaşılmış ya da öğrenilmiş olan her türlü kişisel ve kurumsal bilgi, teklif, fiyatlandırma, tasarım, programlama, bilgisayar programı, kod, algoritma, pazar bilgileri, pazarlama ve kampanya planları, müşterilerin mevcut ve potansiyel hedef kitle (müşteri, tedarikçi, bayi, vb.) bilgileri ve hangi ortamda olursa olsun bunları içeren veritabanları, talep bilgileri, iş planları ve stratejileri, proje, fikir ve taslakları ile finansal bilgiler dahil olmak üzere, belge ya da taşıyıcı materyal, herhangi bir iletişim vasıtası kullanılarak iletilen veya öğrenilen fikir, buluş, iş, metod, ilerleme, patent, telif hakkı, marka, proje, çizim, veri, veri tabanı, operasyon, proses, plan, program, programlara ilişkin hazırlık tasarımları, her iki tarafla ve müşterileriyle ilgili kanunen korunan veya korunmayan her türlü beyan, bilgi ve belgeler, yenilik veya görüşmeler sırasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ya da görüşmelerde ya da müzakerelerde yapılan konuşmalar gizli bilgi ve belge olarak kabul edilir. Bu tanıma göre aksi kanıtlanamayan tüm bilgiler gizli bilgi olarak kabul edilecektir.

5.2 Hak sahibinin rızasıyla umuma arz edilerek alenileşmiş bilgiler ile yürürlükte olan kanun iş bu sözleşme ile belirlenmiş haller, düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler gizli bilgi tanımı dışında kalmaktadır.

5.3 Bu sözleşme; Gizli Bilgileri, herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, özellikle taraflar veya bağlı şirket ya da birimleri arasındaki ilişkinin konusu ile bağlantılı olarak yine taraflarca açıklanan yazılı, dijital, elektronik veya benzeri her türlü ortamda sunulan, ifade edilen, taraflar arasında veya ileride hazırlanacak proje kapsamında yer veya rol alacak 3. Kişilerin taraflardan herhangi birine ifşa ettiği maddi veya maddi olmayan tüm bilgileri, materyalleri, fikir ve tahminleri, tarifnameleri, şekilleri, istemleri, taraflar arasındaki konuşmaları, tartışmaları, görüşmeleri ya da toplantılar ve yazışmalar ile sözlü olarak paylaşılan, değişilen edilen tüm bilgileri, taraflar tarafından ya da ortaklaşa hazırlanmış olan tüm veri, analiz, derleme, çalışma, projeksiyon, pazar araştırması, teknik, mali veya hukuki fizibiliteleri, teklif ve diğer belgeleri, tüm ticari anlaşmaları, taraflar arasında akdedilmiş veya akdedilecek olan tüm yazılı, dijital, elektronik veya benzeri ortamdaki beyanları, gizli bilgi alış-verişini içeren anlaşmaları kapsamaktadır.

5.4 GİZLİ BİLGİLERİN TARAFLARCA KORUNMASI

5.4.1 Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan gizli bilgiyi korumaktan, herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemek ve/veya alenileştirmemekten, doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ilişkinin amaçları dışında kullanmamaktan sorumludur.

5.4.2 Taraflar, ilişkilerinin gerektiği ölçüde gizli bilgileri birbirlerine açıklamak durumundadır.

5.4.3 Taraflar, ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler. Taraflar alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu protokol yükümlülüklerine aykırı davranmamaları için gerekli önlemleri almayı, uyarıları yapmayı ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.4 HİZMET ALAN, iş bu sözleşme kapsamındaki hizmetlere konu gizli bilgi olmayan verilerinin, ayrıca izne veya onaya gerek kalmadan süresiz olarak, HİZMET VEREN tarafından herhangi bir kaynağa aktarabileceğini, üçüncü kişilerle herhangi bir ortamda bedelli veya bedelsiz olarak paylaşabileceğini kabul ve taahhüt eder.

5.4.5 Her iki taraf için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunda yer alan yükümlülükler saklıdır.

5.4.6 Taraflar, diğer tarafın gizlilik hükümlerine aykırı davranması halinde birbirlerine hiç bir cezai işlem yaptırımı yapılmayacaktır.

6. SÖZLEŞME TARİHİ, SÜRESİ VE FESİH

6.1 İşbu Sözleşme HİZMET ALAN ve HİZMET VEREN arasında, HİZMET ALAN tarafından ödeme gerçekleştirildiğinde işbu sözleşmenin tüm şartları kabul edilmiş sayılır ve sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme’nin bir nüshası HİZMET ALAN’ın elektronik posta adresine e-posta yoluyla gönderilir. Sözleşme süresi hizmet bedeli banka hesaplarına geçtiği tarihi izleyen 1 (bir) yıldır. 1 Yıl sonunda hizmet tarafımızca devam etmemektedir. Güncelleme istenildiği taktirde ekstra ücret talep edilecektir.

6.2 Taraflardan biri, iş bu sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ederse, yukarıda belirtilen elektronik posta adresine yapılacak bildirimin ertesi gününden başlamak üzere 15 (onbeş) iş günü içinde eksikliği gidermezse, diğer taraf başka bir bildirim yapmadan sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

6.3 Sözleşmenin aynı şartlarla uzamış sayıldığı durumda, herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez ise, HİZMET VEREN hizmet sağlama yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir ve ayrıca başlatılan hizmetin yayımlanmasını durdurma, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme seçimlik haklarına sahiptir.

7. CAYMA HAKKI

HİZMET ALAN sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde herhangi bir neden bildirmeden, HİZMET VEREN’e yapacağı bir bildirim ile cayma hakkını kullanabilir. HİZMET VEREN cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren veya 7(yedi) günün sonunda kayıt işlemi için gönderilmiş bilgileri iptal eder, ama ödenen hizmet bedeli ücretini, hizmet verilmesinden dolayı iade etmez. Hizmet Alan hizmetin durdurulmasını istese bile, kayıt hizmeti en hızlı şekilde başlamış olduğundan dolayı hizmet veren hizmet bedelini geri iade etmez.

8. ÜRÜN/HİZMET BEDELİ VE ÖDEME

8.1 HİZMET ALAN tarafından hizmet bedelleri KDV hariç olarak www.websektoru.com üzerinde paketler halinde yazmaktadır. Paket satın almak isteyen hizmet alanlar tüm burada ki hizmet bedelini kabul etmiş ve bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırlar. 3 paketin fiyatları Fikir İşler tarafından bilgi verilmeksizin değişiklik yapılabilir. Ürünler tek sefer olmak üzere hizmet alandan alınır. Hizmet alan paket dışında güncelleme yada başka bir iş yükü doğuracak istekte bulur ise hizmet veren ekstra olarak ücret talep edebilir.

8.2 HİZMET ALAN, bu ücreti, kredi kartıyla HİZMET VEREN’in PARAŞÜT / İYZİCO aboneliği üzerinden online olarak ya da HİZMET VEREN’in iş bu sözleşmede yer alan banka hesabına öder.

8.3 HİZMET ALAN, sözleşme devam ettiği sürece her yıl mutad olarak sözleşmenin imzalanmasını takip eden yıl sonunu takip eden 15 (onbeş) gün içinde kredi kartıyla HİZMET VEREN’in www.websektoru.com internet sitesi üzerinden online olarak veya HİZMET VEREN’in belirttiği banka hesap numaralarına belirlenen bedeli ödemeyi veya HİZMET VEREN tarafından bedelin kredi kartından tahsil edilmesini kabul ve taahhüt etmektedir.

9. TEBLİGAT

Taraflar işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen adreslerin geçerli tebligat adresleri olduğunu, tebligat adreslerinde değişiklik olması halinde yeni adreslerini diğer taraf’a yazılı olarak bildirmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olacağını ve yasal bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını ve birbirlerine yapılacak tüm bildirimlerin yazılı olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10. MÜCBİR SEBEP

10.1 İş bu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülemeyen ve tarafların kontrolü dışında gelişen olayların ortaya çıkması ile TARAFLARIN yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, Mücbir Sebepler olarak kabul edilecektir.

11. UYUŞMAZLIKLAR

İhtilaf halinde taraflar öncelikle Alternatif Çözüm Yolu olan arabuluculuk yöntemi ile çözüm arayacaklardır. Bu amaçla bir ihtilaf oluştuğunda arabulucu olarak Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi Arabulucu İzmir Listesinden tarafların ortak iradesi ile seçilecek arabulucu ile çözüm aranacaktır. Aksi takdirde işbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde çözüme kavuşturulacaktır.

12. DİĞER

12.1 HİZMET ALAN, işbu Sözleşme' den doğabilecek uyuşmazlıklarda HİZMET VEREN’İN kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, veri ve bilgisayar kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

12.2 İş bu sözleşmedeki maddelerden birinin veya birkaçının geçersizliği, sözleşmenin geçersizliği sonucunu doğurmayacaktır.